Handel kryptowalutami a vat – czy możliwe jest zwolnienie z VATu?

Początkujący inwestorzy często zastanawiają się nad kwestiami opodatkowania kryptowaluty. Sprawa podatku jest na tyle ważna, gdyż podejście polskiego rządu do tematu wielokrotnie zmieniało się w ciągu kilku lat, od zupełnego braku przepisów mówiących o opodatkowaniu wirtualnych monet, poprzez podpięcie ich pod prawo majątkowe, do ostatecznego wprowadzenia stałej stawki wynoszącej 19%. Jak jednak wygląda sprawa z VAT-em, czyli podatkiem od produktów i usług?

Handel kryptowalutami w Polsce

Do końca 2018 roku kryptowaluty w Polsce traktowane były, jako prawa majątkowe na potrzeby podatku dochodowego. Była to sytuacja bardzo niesprzyjająca rozwijaniu się handlu e-monetami, gdyż od każdej transakcji istniała konieczność uiszczenia podatku 1%, niezależnie od zysków lub strat. Jednak w końcu prawo stało się nieco korzystniejsze  dla inwestora, gdyż  Od 1 stycznia 2019 roku kryptowaluty są traktowane w Polsce, jako wirtualna waluta. Jednakże prawo niejasno określa, co jest, a co nie jest walutą wirtualną. W przypadku najpopularniejszych kryptowalut takich jak Bitcoin, Litecoin, czy Ethereum nie ma większych problemów z ich kwalifikacją. Problem dotyczy jednak tokenów, u których występuje potrzeba analizy, czy dany token można zaklasyfikować jako tzw. token bezpieczeństwa (security). W takim przypadku zyski są rozliczane w nieco inny sposób, gdyż według stawki 19%, ale z odmiennym rozliczeniem i prezentacją kosztów.

kantor kryptowalut

Rozliczenie kryptowalut

Przychód uzyskany z obrotu e-monetami należy rozliczać w ujęciu rocznym, więc  nie płaci się podatku dochodowego w trakcie trwania roku. Traderzy zajmujący się niezależnym handlem kryptowalutami mają obowiązek dokumentować przychody. Przy transakcjach należy pamiętać, że w Polsce nie można dokonać zakupu e-monet w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i nie ma możliwości rozliczania kryptowalut z przychodami z działalności gospodarczej. Sporządzając dokumentację warto zdawać sobie sprawę, że musi z niej wynikać powiązanie przychodu z poniesionymi kosztami.

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono zmiany do polskich ustaw o podatku dochodowym, aby rozwiać wątpliwości dotyczące opodatkowania zysków uzyskiwanych z obrotu kryptowalutami. Przychody z obrotu walutami wirtualnymi to dochody z zysków kapitałowych, które są opodatkowane stawką 19%. W odniesieniu do osób fizycznych dotyczy to również sytuacji, gdy podatnik uzyskuje te przychody w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a więc nie ma możliwości wyboru opodatkowania na zasadach ogólnych w wysokości 18% i 32%. Wyjątkiem są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, polegającą m.in. na świadczeniu usług w zakresie wymiany walut wirtualnych na środki płatnicze oraz wymiany między walutami wirtualnymi. Przychody takich podatników nadal stanowią przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według wyboru na zasadach ogólnych lub ryczałtem 19%.

Przychody z obrotu kryptowalutami obejmują między innymi przychody z ich sprzedaży, czyli zamiany na prawny środek płatniczy. Zapłata w tych walutach za towar, usługę lub prawo majątkowe niebędące walutą wirtualną oraz uregulowanie innych zobowiązań jest traktowane jako sprzedaż walut wirtualnych. Podstawą opodatkowania jest dochód, tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Za takie uważa się udokumentowane wydatki poniesione na zakup kryptowaluty, a także koszty związane z jej sprzedażą.

niezależny kantor kryptowalut

 Kryptowalutowi VAT-owcy

Profesjonalny, a więc mający cechy określonej organizacji i ciągłości, handel kryptowalutami w świetle ustawy o podatku od towarów i usług jest świadczeniem usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT). Jednocześnie jest to jednak działalność zwolniona z tego podatku. W konsekwencji podatnik nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupu towarów i usług związanych z działalnością wydobywczą i sprzedażą kryptowalut.

Sprzedaż lub wymiana kryptowalut poza obrotem zawodowym powinna, co do zasady skutkować obowiązkiem opodatkowania czynności w wysokości 1%. Jednak obecnie Ministerstwo Finansów na podstawie rozporządzenia nakazało wstrzymanie poboru podatku od podatników kupujących kryptowaluty w drodze umowy sprzedaży lub zamiany w przypadkach, gdy umowy będące podstawą transakcji zawierane są w okresie od 13 lipca 2018 roku. Od tego czasu kryptowaluty są w Polsce całkowicie zwolnione z podatku VAT.

 

 Zwolnienie? Czyli handel kryptowalutami a VAT

Złożoność leżącej u podstaw innowacyjnej technologii i związanych z nią transakcji pogłębia kwestie podatkowe związane z korzystaniem z wirtualnych monet . W unijnej dyrektywie VAT istnieje zwolnienie z podatku VAT w odniesieniu do działalności związanej z wymianą walut, ale z pozoru zwolnienie to ma zastosowanie tylko do walut, które mogą być używane jako prawny środek płatniczy. To szczególne zwolnienie zostało transponowane do polskiego prawa dotyczącego podatku VAT.

W sprawie Skatteverket przeciwko Davidowi Hedqvistowi (C-264/14) TSUE został skutecznie poproszony o ustalenie, czy to zwolnienie z podatku VAT obejmuje działalność związaną z wymianą Bitcoinów, mimo że nie jest to prawny środek płatniczy. W dniu 22 października 2015 r. TSUE odpowiedziało na to twierdząco i uznał, że marża uzyskana z wymiany na różnicy między ceną zapłaconą a ceną sprzedaną stanowi usługę zwolnioną z podatku VAT.

TSUE nie jest ostatecznym decydentem, ale udziela odpowiedzi na pytania dotyczące prawa europejskiego zadane przez sąd odsyłający. Ponieważ jednak TSUE orzeka na temat zasad, którymi należy się kierować przy dokonywaniu wykładni dyrektywy, a dyrektywa ma leżeć u podstaw prawa VAT we wszystkich jurysdykcjach UE, orzeczenia TSUE są istotne dla każdego państwa członkowskiego. W efekcie można pominąć fakt, że pytania w tej sprawie zostały skierowane do TSUE przez sądy krajowe w Szwecji. Takie samo traktowanie powinno obowiązywać w całej UE.

Prawo europejskie jest w tej chwili bardziej sprzyjające inwestorom, niż było kiedykolwiek. Z tego powodu coraz to więcej osób w Polsce rozważa rozpoczęcie handlu kryptowalutami, uznając, że zwolnienie z VAT-u oraz preferencyjna, liniowa stawka rozliczania się z PIT-u w wysokości 19% daje dostateczne pole do zarobków na tradingu kryptowalutami. 

kantor kryptowalut

 

Zpět