Zásady ochrany osobních údajůTyto zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů poskytované Uživateli v souvislosti s jejich využíváním služeb prostřednictvím Webu : www.crypto-atm.co tak splňuje požadavky:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů - dále jen „GDPR“)
 • Zákon č 101/2000 Sb ., „ O ochraně osobních údajů “ v České republice
§.1 Obecná ustanovení
 1. Správcem údajů o webových stránkách ve smyslu GDPR je UNIVERSIA TRUE sro . se sídlem v Ostravě, V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00, e-mailová adresa: contakt@crypto-atm.co
 2. Web provádí funkce získávání informací o uživatelích prostřednictvím:
  • dostupné formuláře na webové stránce;
  • zukládání a zpracování cookies (tzv. „cookies“);
  • shromažďování protokolů webového serveru a dalších informací vyplývajících ze vztahu nebo v důsledku fungování a používání služby.
  • ukládání a shromažďování osobních údajů ve formě obrazových a zvukových záznamů v souvislosti s poskytováním Služeb webovým serverem uživatele získaným pro přes video messenger
 3. Kromě toho může web shromažďovat informace týkající se místa, času a adresy připojení Uživatel služby, jako je vaše IP .
§. 2 zpracování dat
 1. Základem zpracování dat je souhlas uživatele nebo autorizace zákonných ustanovení pro zpracování osobních údajů
 2. Poskytnutí osobních údajů Uživatelem je dobrovolné, ale je to nezbytné poskytování služeb.
 3. Web shromažďuje osobní údaje, jako například:
  • Jméno a příjmení
  • Korešpondenční adresa
  • Telefonní číslo
  • E-mailová adresa
  • Peselovo číslo
 4. Osobní údaje nebudou poskytnuty jiným subjektům bez vědomí uživatele s výjimkou subjektů zmocněných podle zákona nebo pokud to bude možné nutné k poskytování Služby, včetně platebních služeb online
 5. Každý Uživatel má právo prohlížet, měnit a měnit své osobní údaje vypouští se, pokud to neporušuje zákon a může být provedeno kontaktemu správce dat: e-mailem: contact@crypto-atm.co nebo poštou na následující adresu: UNIVERSIA TRUE sro . VZ átiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
 6. Správce může odmítnout výkon práv uvedených v bodě 4, pokud to vyplývá z ustanovení práva, tato informace je předmětem probíhajícího řízení nebo je pro ni nezbytná vysvětlení okolností, které Uživatel porušil.
 7. Správce má právo podniknout jakékoli kroky ke zvýšení bezpečnosti služby poskytované správcem.
 8. Webové stránky zpracovávají údaje za účelem:
  • plnění smlouvy nebo přijetí opatření na žádost subjektu údajů, před uzavřením smlouvy (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
  • zpracování dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR),
  • posuzování stížností (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
  • uchovávání dokumentace a dodržování zákonných povinností na administrátora (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR),
  • zasílání obchodních nebo marketingových informací - k tomu dochází pouze dne na základě souhlasu, pokud byl udělen (čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO),
  • sledování a zlepšování kvality poskytovaných služeb, včetně podpory (čl. 6 odst. 1) bod f) GDPR).
  • profilování pro zlepšení kvality služeb a lepší přizpůsobení zobrazený marketingový obsah - to je založeno pouze na souhlas, pokud byl udělen (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
 9. V případě pochybností o způsobu zpracování osobních údajů Uživatel může získat vysvětlení od Administrátora a má právo na podání dotazy, výhrady nebo stížnosti orgánu dozoru.
§.3 Zpracování pro účely AML
 1. Podle zákona č. 253/2008 Sb . Česká republika se , o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění „Zákon o prevenci praní špinavých peněz“) - Service shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů, včetně informací o všech parametrech kupní transakce krytpowaluty službou www.crypto atm .co .
 2. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let v souladu s odstavcem 16 zákona o boji proti praní peněz (AML .). Osobní údaje budou zpracovávány elektronicky automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
§.4 Závěrečná ustanovení
 1. Dokument byl vytvořen na základě současného právního stavu ze dne 20. září 2019 Česká republika
 2. Tento dokument je platný od okamžiku zveřejnění na webových stránkách, tj. Datum 20. v září 2019 let.