Polityka prywatnościNiniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis: www.crypto-atm.co tym samym realizuje wymogi:

 • rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych i uchylając dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych - zwane dalej „RODO”)
 • Ustawy nr 101/2000 Coll., „O ochronie danych osobowych” Republiki Czeskiej
§.1 Postanowienia Ogólne
 1. Administratorem danych serwisu w rozumieniu RODO jest UNIVERSIA TRUE s.r.o.. z siedzibą w Ostrawie, V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00, adres e-mail: contact@crypto-atm.co
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach poprzez:
  • dostępne formularze na stronie;
  • zapisywanie i przetwarzanie plików cookies (tzw. "ciasteczka");
  • gromadzenie logów serwerów www oraz innych informacji powstających w związku lub w wyniku funkcjonowania i korzystania z Usługi.
  • zapisywanie i gromadzenie danych osobowych w postaci nagrania obrazu, dźwięku w związku z realizacja świadczenia Usług przez Serwis Użytkownika uzyskanego za pośrednictwem komunikatora wideo
 3. Ponadto Serwis może gromadzić informacje dotyczące miejsca, czasu oraz adresu połączenia Użytkownika z Serwisem takie jak adres ip.
§. 2 Przetwarzanie danych
 1. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika lub przepisy prawne upoważniający do przetwarzania danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne niemniej niezbędne do świadczenia Usług.
 3. Serwis zbiera dane osobowe takie jak:
  • Imię i nazwisko
  • Adres do korespondencji
  • Numer telefonu
  • Adres poczty elektronicznej
  • Nr Pesel
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom bez wiedzy Użytkownika za wyjątkiem podmiotów uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub jeśli będzie to niezbędne do świadczenia Usługi w tym serwisy obsługi płatności internetowej
 5. Każdy Użytkownik ma prawo do wzglądu do swoich danych osobowych, zmiany oraz ich usunięcia, o ile nie narusza to przepisów prawa i może zostać zrealizowane poprzez kontakt z Administratorem Danych: drogą elektroniczna e-mail: contact@crypto-atm.co lub listownie na adres: UNIVERSIA TRUE s.r.o. V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrawa
 6. Administrator może odmówić realizacji praw wskazanych w pkt 4 o ile wynika to z przepisów prawa, informacje te są przedmiotem toczącego się postępowania lub jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przez Użytkownika Regulaminu.
 7. Administrator ma prawo do podjęcia wszelkich działań zwiększających bezpieczeństwo świadczonych przez Administratora Usług.
 8. Serwis przetwarza dane w celach:
  • wykonanie umowy lub podjęcie działań na wniosek osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • obsługa zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • rozpatrywanie skarg (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • przechowywanie dokumentacji i wypełnianie obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  • wysyłanie informacji handlowych albo marketingowych - odbywa się to wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody, jeżeli została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  • monitorowanie i poprawa jakości świadczonych usług, w tym wsparcia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  • profilowanie celem polepszenia jakości usług oraz lepszego dopasowania wyświetlanych treści marketingowych - odbywa się to wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody, jeżeli została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 9. W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania Danych Osobowych Użytkownik może uzyskać wyjaśnienia od Administratora oraz ma prawo wniesienia zapytania, zastrzeżenia lub skargi do organu nadzorczego. Ochrona danych osobowych
§.3 Przetwarzanie do celów AML
 1. Zgodnie z ustawą nr 253/2008 Coll. Republiki Czeskiej, w sprawie niektórych środków przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z późniejszymi zmianami „Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy”) – serwis gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu w tym informacje o wszystkich parametrach transakcji zakupu krytpowaluty poprzez serwis www.crypto-atm.co.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat, zgodnie z paragrafem 16 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML. Dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.
§.4 Postanowienia końcowe
 1. Dokument został opracowany w oparciu o aktualny stan prawny z dnia 20 września 2019 Republiki Czeskiej
 2. Niniejszy dokument obowiązuje z chwila publikacji w Serwisie tj. od dnia 20 wrzesień 2019 roku.