Obchodní podmínky portálu

§ 1. Obecná ustanovení

 1. Tento dokument, dále uváděný jako „Podmínky“, stanoví pravidla:
  • používání zdrojů webových stránek
  • poskytování služeb elektronickou cestou prostřednictvím webových stránek www.crypto-atm.co, dále uváděných jako „Portál“
 2. Portál je majetkem UNIVERSIA TRUE s.r.o. V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
 3. Portál poskytuje službu výměny fiduciárních peněz (dále jen „Fiat“) na virtuální měnu (dále jen „Kryptoměna”) a výměnu Kryptoměny na Fiat, pro Uživatele prostřednictvím Servisu (dále jen „Služba”)
 4. Všechna práva a povinnosti nevyplývající přímo z Podmínek upravuje (v souladu s ustanoveními oddílu 175 (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník České republiky (dále uváděný jako „občanský zákoník“)
 5. Uživatel Portálu je dále uváděn jako „Příjemce služby“, využívající služby.
 6. Pokud příjemce služby nepřijímá Podmínky nebo jakékoliv změny k nim, musí okamžitě ukončit používání Portálu.
 7. Portál nezaručuje, že Služba bude dostupná bez přestávky; že se nevyskytnou prodlevy, poruchy, chyby, opominutí nebo ztráta předávaných informací; nebo že každá objednávka bude realizována, přijata, zaregistrována nebo zůstane otevřená.
 8. Všechna ustanovení Podmínek tvoří integrální součást smlouvy uzavřené na dálku.
 9. Příjemce služby přijímá a souhlasí, že:
  • veškerá sdělení, smlouvy, vyrozumění nebo veškeré jiné dokumenty (společně jako „Komunikace“) spojené s používáním Služeb Portálu budou předány elektronicky jejich odesláním na e-mailovou adresu předanou během registrace nebo telefonního čísla nebo prostřednictvím libovolné jiné formy elektronické komunikace. Příjemce služby souhlasí s tím, že veškerou komunikaci obdrží elektronickou cestou;
  • po celou dobu bude mít k dispozici nezbytnou techniku a software pro příjem, získávání přístupu a uchovávání Komunikace zasílané Příjemci služby elektronickou cestou, včetně zařízení s připojením k internetu a funkční a dostupnou e-mailovou adresu a telefon pro komunikaci s Portálem;
  • nese plnou zodpovědnost za zpřístupnění správné a dostupné e-mailové adresy, telefonního čísla, na které může být zasílána komunikace Portálu, a za zajištění, že e-mailová adresa, telefonní číslo a veškeré další kontaktní údaje jsou aktuální. Každá komunikace zaslaná na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, které uvedl Příjemce služby, se považuje za Příjemcem služby obdrženou.
  • Je plně zodpovědný za poskytnutí Servisu správného čísla vlastní peněženky v Kryptoměně a číslo vlastního bankovního účtu pro Fiat. Prohlašuje, že údaje poskytnuté Servisu prostřednictvím formuláře nebo během zadávání transakce Servisu jsou prosté vad a chyb a Příjemce služby je jejich jediným zákonným vlastníkem a rovněž Příjemce služby prohlašuje, že k nim nemají přístup třetí strany.
  • Příjemce služby může kdykoliv stáhnout souhlas s vedením komunikace elektronickou cestou kontaktováním contact@crypto-atm.co. Uživatel bere na vědomí, že neuvedení nebo stažení souhlasu s vedením komunikace elektronickou cestou se bude rovnat ukončení poskytování Služby Příjemci služby.

§ 2. Kvalifikace Příjemce služby

 1. Poskytování Služby Portálem probíhá vůči:
  • fyzické osobě, která dosáhla věku 18 let, má plnou způsobilost k právním úkonům a plně se seznámila s obsahem Podmínek a přijímá jej.
  • Příjemce služby se nebude registrovat nebo provádět transakce přes stránky Portálu pod jakýmikoliv osobními údaji, s výjimkou svých vlastních osobních údajů; nebo používat Portál k provádění transakcí jménem třetí strany;
  • Příjemce služby bude postupovat v souladu s postupem podávání objednávky na stránkách Portálu.
  • Příjemce služby zajistí bezpečnost transakcí prováděných prostřednictvím Portálu tím, že se ujistí, že jsou zadané údaje správné a že má dostatek finančních prostředků před každou transakcí;
  • Příjemce služby nebude používat Portál v souvislosti s jakoukoliv nelegální činností, veškerou zakázanou činností, s porušením jakýchkoliv práv, zákonů, nařízení předpisů nebo za porušení požadavků na kontrolu exportu a sankcí.
  • Příjemce služby není občan ani rezident Spojených států amerických.
  • UPříjemce služby přijímá a souhlasí, že Portál může, bez dalšího upozornění a podle vlastního uvážení, uzavřít, pozastavit nebo omezit přístup k Portálu Příjemci služby, který Portál využívá v rozporu s ustanoveními nebo duchem těchto Podmínek.

§ 3. Ověření totožnosti Příjemce služby

 1. Portál zavádí a udržuje nejvyšší standardy postupů a kontroly v souladu se zákonem č. 253/2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jako „zákon o potírání praní peněz“) a vyhláškou č. 281/2008 Sb. o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Portál dodržuje lokální a mezinárodní standardy shody ve vztahu k náležité péči o zákazníka, které jsou uvedeny v právních předpisech.
 2. Pro zajištění shody s těmito mezinárodními standardy a právními předpisy jsou Příjemci služeb povinni uvést osobní údaje a dodat doklady a podrobit se procesu ověřování totožnosti.
 3. Ověření totožnosti Příjemce služby v souladu s východisky AML/CFT probíhá v několika etapách:
  • Vyplnění formuláře a připojení uvedených dokumentů Příjemcem služby;
  • Realizace objednávky s využitím služeb firem: KONTOMATIK UAB se sídlem ve Vilniusu, ul. Pes 23, LT-08128 Vilnius, Litva, s kódem právnické osoby 304852516, DIČ: LT100011837810 a KONTOMATIK s. z o.o. se sídlem ve Varšavě, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, zapsanou do obchodního rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000338706, jejíž registrační dokumentaci uchovává Okresní soud pro hl. m. Varšavu, XII. hospodářský odbor Národního soudního rejstříku, DIČ: 5213542911, (IČ) REGON: 142043500, spolupracujících s Portálem a dále společně uváděnými jako „Kontomatik” . V rámci služby bude ověřeno: KYC Příjemce služby, analýza skutečného příjemce, ověření údajů zadaných ve formuláři Portálu;
   • Příjemce služby, který zvolí jinou formu než uvedenou v §3 bodě 3.b, bude požádán, aby Portálu předal doplňující doklady potvrzující KYC a požadované v rámci AML/CFT. Výběr jiné formy se pojí s prodloužením času ověřování a s případnými dalšími náklady pro Příjemce služby.
  • Analýza zaslaných požadovaných dokumentů v případech definovaných v zákonu č. 253/2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jako „zákon o potírání praní peněz“) a vyhláškou č. 281/2008 Sb. o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
  • Vyplnění a zaslání dalších dokumentů požadovaných v rámci AML/CFT Portálu;
  • Pro zajištění bezpečnosti transakce, a také pro potvrzení zaslaných vyplněných dokumentů a v nich obsažených osobních údajů, může Portál také navíc požadovat zaslání selfie-portrétu Příjemce služby společně s jedním z dokladů uvedených Portálem v pozadí selfie-portrétu. Selfie-portrét by měl být barevný, a obličej a doklad na selfie-portrétu musí být zcela viditelné a umožňující identifikaci Příjemce služby.
 4. Příjemce služby přijímá a souhlasí, že bude takovýmto postupům podléhat po celou dobu.
 5. Portál si vyhrazuje právo na:
  • omezení nebo pozastavení Služby, když podle našeho výlučného uvážení uznáme za nezbytné provedení dalšího ověření totožnosti;
  • omezení nebo pozastavení Služby, pokud Příjemce služby uvede nebo vyvolává podezření, že poskytl falešné informace nebo odmítl uvést informace požadované Portálem k ověření totožnosti Příjemce služby;
  • výskyt prodlení nebo dočasné nedostupnosti přístupu k Službě nebo realizaci transakce během ověřování totožnosti;
  • uchovávání některých informací a dokumentace získané v rámci postupu ověřování totožnosti a postupů AML/CFT. Informace jsou také uchovávány i přes odmítnutí realizace Služby a jsou závazné dokonce i po ukončení transakce. Portál si vyhrazuje právo uchovávat veškeré informace a dokumentaci získané během procesu ověřování totožnosti Příjemce služby po legislativou vyžadované období, a Příjemce služby přijímá a souhlasí s tím, že informace a dokumentace, které předal Portálu, námi mohou být uchovávané i po ukončení Služby.

§ 4. Riziko

 1. Před používáním Portálu se Příjemce služby musí ujistit, že chápe riziko spojené s nákupem, prodejem nebo obchodem s kryptoměnami. Trhy s kryptoměnami mohou být nestabilní a ceny mohou podléhat značnému kolísání, což může vést k náhlým a výrazným růstům nebo poklesům hodnoty aktiv. Mohou existovat další nebezpečí, která nebyla popsána v těchto podmínkách nebo ve varováních o riziku, a které je Příjemce služby povinen před zahájením používání Portálu analyzovat.
 2. Příjemce služby by měl důkladně zhodnotit, jestli finanční situace a tolerance vůči riziku odpovídají nákupu, prodeji nebo obchodu s kryptoměnou. Příjemce služby akceptuje, že nese výhradní zodpovědnost za veškerá rozhodnutí o nákupu, prodeji, obchodu nebo jiném udržování kryptoměny nebo zacházení s ní.

§ 5. Práva a povinnosti Portálu vůči uživatelům a jiným subjektům

 1. Portál zajišťuje Uživatelům ochranu soukromí, čímž realizuje požadavek zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR).
 2. Pravidla zpracovávání údajů Uživatelů upravuje samostatný dokument „Zásady ochrany osobních údajů“, dostupný na Portálu.
 3. Portál zpracovává údaje Uživatelů pro účely realizace požadavků, které kladou ustanovení evropské legislativy ve vztahu AML/CFT, tedy předvídání praní peněz nebo zabraňování financování terorismu
 4. V souladu s výše uvedeným Portál:
  • vede registr transakcí s hodnotou nad 15.000,00 EUR nebo ekvivalent této částky počítaný podle průměrného kurzu ohlášeného Českou národní bankou v den transakcí prováděných prostřednictvím Portálu, a také transakcí, které jsou propojené a jejichž součet v období fiskálního roku přesahuje 15.000,00 EUR nebo ekvivalent této částky počítaný podle průměrného kurzu ohlášeného ČNB v den provedení každé transakce;
  • Vede registr transakcí, u nichž bylo požadováno další ověření totožnosti Příjemce služby;
  • Vede registr údajů a dokumentů z procesu ověřování totožnosti;
  • Vede registr transakcí s odmítnutím provedení služby v důsledku ověření totožnosti.
 5. Portál, jeho provozní subjekty nebo jiné přidružené subjekty (včetně jejich příslušných ředitelů, členů, zaměstnanců nebo agentů) nebudou v žádném případě odpovědné vůči Příjemci služby za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, následné, exemplární nebo trestní škody nebo jakékoli jiné škody jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně ztráty zisku, ztráty příjmu, ztráty podnikání, ztráty příležitosti, ztráty dat, ať už ve smlouvě, deliktu nebo jinak, vyplývající nebo jakýmkoli způsobem související s používáním uživatelem, nemožností používat nebo nedostupností Portálu, v tom mimo jiné škody.
 6. Příjemce služby souhlasí v maximálním zákonem přípustném rozsahu osvobodit Portál, jeho provozní subjekty nebo jiné přidružené subjekty (včetně jejich příslušných ředitelů, členů, zaměstnanců nebo zástupců) od zodpovědnosti za veškeré aktivity, náklady, nároky, ztráty, škody, řízení nebo náklady nesené přímo nebo nepřímo v souvislosti s používáním Portálu nebo za transakce realizované Příjemcem služby nebo za porušení těchto podmínek Příjemcem služby.

§ 6. Pravidla používání zdrojů Portálu

 1. Služba poskytovaná Portálem je zpoplatněná, veškeré poplatky spojené s poskytováním služby upravuje Tabulka poplatků a provizí:
 2. Tabulka poplatků a provizí „A“

  POPIS TRANSAKCE

  POPLATEK ZA REALIZACI TRANSAKCE

  ověření totožnosti Kontomatik

  příkaz k nákupu kryptoměny

  0,2 % * (kurz zobrazovaný v průběhu realizace transakce na platformě Portálu + Příjemcem služby připuštěné % změny kurzu měny)

  příkaz k prodeji kryptoměny

  0,2 % * (kurz měny v průběhu realizace transakce na platformě Portálu + Příjemcem služby připuštěné % změny kurzu měny)

  analýza dalších dokumentů v případě, že se uvedené údaje neshodují

  0,3 % * poplatek za příkaz k nákupu/prodeji

  hodnota transakce pod 100 euro

  doplňující poplatek 10 euro

  Nesprávné číslo transakce v názvu převodu

  doplňující poplatek 10 euro

  Tabulka poplatků a provizí „B“

  POPIS TRANSAKCE

  POPLATEK ZA REALIZACI TRANSAKCE

  ověření totožnosti bez Kontomatik

  příkaz k nákupu kryptoměny

  1 % * (kurz zobrazovaný v průběhu realizace transakce na platformě Portálu + Příjemcem služby připuštěné % změny kurzu měny)

  příkaz k prodeji kryptoměny

  1 % * (kurz měny v průběhu realizace transakce na platformě Portálu + Příjemcem služby připuštěné % změny kurzu měny)

  analýza dalších dokumentů v případě, že se uvedené údaje neshodují

  3 % * poplatek za příkaz k nákupu/prodeji

  hodnota transakce pod 100 euro

  doplňující poplatek 10 euro

  Nesprávné číslo transakce v názvu převodu

  doplňující poplatek 10 euro

  Přepočet měny

  0,2 % hodnoty příkazu

 3. Portál i přes náležitou péči nezodpovídá za správnost zobrazování aktuálních kurzů kryptoměn, nezaručuje provedení transakce za prezentovaný kurz. Uvedený kurz je prezentován jen v informační podobě.
 4. Příjemce služby souhlasí s tím, aby Servis vybíral bankovní poplatky, poplatky platebních institucí, poplatky operátora online plateb souvisejících s transakcí objednanou Příjemcem služby. Poplatky budou účtovány z platby provedené Příjemcem služby na realizaci objednávky.
  • správně vypočítané a vybrané provize a poplatky se nevracejí.
  • poplatky se počítají podle provizních sazeb a poplatků institucí souvisejících s transakcí objednanou Příjemcem služby
 5. Portál nezaručuje dosažení zisku na základě vlastnění kryptoměny. Investice tohoto typu mají zvýšeně rizikový charakter a rozhodnutí o nákupu by mělo zohledňovat individuální přístup k riziku.
 6. Uživatel Portálu souhlasí s jednáním podávajícím zprávy o aktivitách uživatele na Portálu prostřednictvím shromažďování jeho údajů, např. o IP adrese, době pobytu na Portálu.
 7. Portál realizuje Zásady ochrany osobních údajů uživatelů (více v samostatném dokumentu dostupném na stránkách Portálu „Zásadami ochrany osobních údajů“).
 8. Kontakt s osobou dohlížející na zpracování osobních údajů v organizaci Portálu je možný elektronicky na e-mailové adrese contact@crypto-atm.co
 9. Uživatel má kdykoliv právo opravovat, odeslat požadavek na odstranění jeho údajů z databáze Správce Portálu.

§ 7. Podmínky a pravidla poskytování služby

 1. Pokud chce Uživatel Servisu využít Služby, podává v Servisu objednávku na provedení transakce s uvedením výše prostředků vyjádřených v měně Fiat, kterou chce vyčlenit na nákup Kryptoměny nebo počtu jednotek op, kterou hodlá Uživatel prodat.
  • kvůli značné variabilitě hodnoty Kryptoměny dochází ke konečnému ověření objednávky:
   • při převodu příslušného počtu jednotek Kryptoměny na Servis, která má být Uživatelem prodána nebo
   • ve chvíli připsání částky na bankovní účet Servisu nebo Uživatelem převedených prostředků na nákup Kryptoměny na účet zprostředkovatele plateb.
   • hodnota jednotek jednotlivých Kryptoměn uvedená na hlavní stránce Servisu je jejich aktuální dostupná hodnota na trhu, avšak v době převodu peněžních prostředků Servisu Uživatelem se může změnit.
  • prostředky Fiat určené k nákupu Kryptoměny převádí Uživatel Servisu:
   • využitím služeb zprostředkovatele plateb DotPay Sp. z o.o. se sídlem v Krakově (30-552), na ul. Wielickiej 28B, registrovaného Okresním soudem Krakov-Centrum v Krakově, XI. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem 0000700791, DIČ (NIP) 634-26-61-860, IČ DPH EU (NIP EU) PL6342661860, registrační číslo (REGON) 240770255, základní kapitál ve výšce 4 000 000 PLN) dále jen („Provozovatel plateb DotPay”) - Jednorázově přijatá částka může být v maximální 4.000 PLN;
   • přímo na jeden z bankovních účtů Servisu;
  • prostředky ve formě Kryptoměny určené k výměně na Fiat převádí Uživatel Servisu:
   • bezprostředně na jednu z peněženek Kryptoměn uvedených Servisem
  • prostředky pocházející z prodeje Kryptoměn převádí Servis Uživateli:
   • bezprostředně na bankovní účet uvedený Uživatelem, přičemž platby se provádějí pouze jednou týdně, t.j. každý poslední pracovní den v týdnu;
   • bankovní účet uvedený Uživatelem a patřící k němu podléhá před poskytnutím prostředků ověření KYC prostřednictvím Kontomatiku
   • Uživatel, který si vybere jinou formu, než která je uvedena v § 3 bod 3b a § 7 bod 1di a bude Servisem požádán, aby předložil další dokumenty týkající se uvedeného bankovního účtu potvrzující KYC, které jsou požadované podle AML/CFT. Výběr jiného formuláře je spojen s prodloužením doby ověření a možnými dodatečnými náklady pro Příjemce služeb.
   • Existuje možnost individuální formy zpřístupnění výnosů z prodeje Kryptoměn v kanceláři Servisu po předchozím souhlasu s podmínkami transakce a dvouúrovňovém ověření (ověření prostřednictvím videa). Chcete-li se dohodnout na podmínkách individuální formy, kontaktujte přímo Servis. Individuální forma je spojena s dodatečnými náklady pro Příjemce služeb.
  • Kryptoměny zakoupené jménem a ve prospěch Uživatele jsou okamžitě převedeny na jedinečnou adresu Peněženky Uživatele uvedené v průběhu vyplňování objednávkového formuláře Servisu, odkud je může Uživatel použít jakýmkoli způsobem.
  • Po převodu peněžních prostředků není Uživatel oprávněn z Transakce odstoupit. Uživatel nemá na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku právo, pokud Servis plně vykonal službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před začátkem služby informován, že po provedení služby prostřednictvím obchodníka ztratí právo na odstoupení od smlouvy.
 2. Uživatel Servisu, který chce Službu používat, by měl vyplnit formulář s osobními údaji ve formě: jména a příjmení, čísla (adresy) peněženky kryptoměny, e-mailové adresy, telefonního čísla, čísla bankovního účtu;
  • souhlasit s obsahem Pravidel a se Zásadami ochrany osobních údajů;
  • potvrdit údaje a ochotu využívat Službu;
  • odpovědět na otázky uvedené ve formuláři;
  • souhlasit se zpracováním osobních údajů Provozovatelem Servisu
 3. Vykonat převod finančních prostředků na realizaci zakázky ve formě:
  • bankovního převodu pomocí služby Kontomatik na v e-mailu uvedené č. bankovního účtu, podle titulu převodu uvedeného v e-mailu;
  • provést platbu za objednávku formou bankovního převodu na v e-mailu uvedené č. bankovního účtu, v souladu s titulem převodu uvedeného v e-mailu, s přihlédnutím k vyšším nákladům uvedeným v § 6 písm. 1;
  • provést online platby prostřednictvím externí služby zpracování plateb uživatelů - DotPay Sp. z o.o. se sídlem v Krakově (30-552), na ul. Wielickiej 28B, registrovaného Okresním soudem Krakov-Centrum v Krakově, XI. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem 0000700791, DIČ (NIP) 634-26-61-860, IČ DPH EU (NIP EU) PL6342661860, registrační číslo (REGON) 240770255, základní kapitál ve výšce 4 000 000 PLN) dále jen („Provozovatel plateb DotPay”);
  • zaslat svou vlastní, na prodej nabízenou, kryptoměnu do Servisem určené peněženky kryptoměny.
 4. Uživatel může do formuláře zadat doplňující parametr ve formě podmínky realizace transakce:
  • stanovením procentuálního rozdílu transakční ceny s cenou kótovanou na stránkách Portálu;
  • název převodu pro platbu je generován automaticky pro potřeby realizace transakce a její nahlášení pro účely předpokládané AML/CFT a v souladu se zákonem č. 253/2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jako „zákon o potírání praní peněz“) a vyhláškou č. 281/2008 Sb. o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
  • Portál může v závislosti na velikosti transakce a formě transakce pobírat další provize plynoucí z realizace transakce nákupu nebo prodeje kryptoměny. Podrobnosti poplatků upravuje tabulka poplatků a provizí uvedená v §6 bodě 1.
  • realizace převodu nebo odeslání prostředků Uživatelem a potvrzení připsání prostředků Portálem znamená uzavření smlouvy s Portálem na Službu „výměny kryptoměny“. Vklady nebo přenosy kryptoměny musí být prováděny z bankovního účtu, který je vlastnictvím daného Uživatele nebo z peněženky kryptoměny Příjemce služby.
  • konečný kurz transakce záleží na datu a čase připsání prostředků na účet Portálu nebo do peněženky Portálu.
  • v případě, kdy k zadání příkazu nákupu/prodeje kryptoměny došlo ve dnech od pondělí do pátku v hodinách 8-16 místního času, Portál realizuje transakci v průběhu několika hodin od připsání prostředků na účet nebo do peněženky Portálu. Ve zbývajících dnech a hodinách si Servis vyhrazuje právo prodloužit transakci až do 24 hodin od momentu připsání peněžních prostředků Příjemce služby. V případě ověření totožnosti Příjemce služby se proces realizace může prodloužit v závislosti na rozsahu ověření.
  • Servis si vyhrazuje právo zrušit objednávku Uživatele, pokud Uživatel neprovedl požadovaný převod/odeslání peněžních prostředků do 48 hodin od odeslání objednávky Servisu ve formě vyplnění formuláře a potvrzení správnosti údajů, které obsahuje.
  • v případě neshod údajů si Portál vyhrazuje možnost přerušit realizaci příkazu Uživatele do okamžiku opravení údajů.
  • potvrzení transakce výměny kryptoměny probíhá mailem, ve kterém je Příjemce služby informován o parametrech nákupu, tedy o počtu zakoupené krypto měny nebo o prodejních hodnotách kryptoměny.
  • realizace smlouvy s Příjemcem služby zahrnuje okamžité dodání zakoupené kryptoměny, v množství uvedeném v parametrech transakce, do peněženky kryptoměn, uvedené během registrace nebo vytvořenou Portálem za účelem realizace transakce nebo provedení převodu prostředků v souladu s parametry transakce z názvu příkazu k prodeji kryptoměny, na uvedené číslo bankovního účtu Příjemce služby.
  • Portál si během jakékoliv fáze realizace Služby vyhrazuje právo na ověření důvěryhodnosti Uživatelem uvedených údajů, např. prostřednictvím: požadavku zaslat na adresu Portálu sken, fotografii dokladu totožnosti ve formátu (*.jpg, *.png); požadování předložení potvrzení adresy bydliště v podobě skenu účtu za elektřinu, plyn (starého maximálně 3 měsíce), bankovního účtu; selfie-portrétu s dokladem stanoveným Portálem.
 5. V případě, že jednotlivá objednávka transakce Uživatele nebo součet příkazů v daný den překročí hodnotu 1 000 EUR (slovy: tisíc EUR), pokaždé si Servis vyžádá dodatečné potvrzení údajů uživatele.
 6. Nebyla-li transakce provedena v důsledku úmyslného činu nebo opomenutí Příjemcem služby, např. z důvodu chybějícího řádného popisu transakce, poskytnutí neúplných nebo nepravdivých údajů o Příjemci Služby, Servis neprodleně vrátí převod do 5 pracovních dnů ode dne zaúčtování platby, s přihlédnutím k § 6 bodu 3.
 7. V případě, že službu není možné realizovat z důvodů, které nezáleží na Portálu, vrátí Portál Příjemci služeb částku převodu do 14 pracovních dnů.

§ 8. Odstoupení od smlouvy

 1. Příjemce služby bere na vědomí, že v souladu s ustanoveními oddílu 1837 občanského zákoníku nemůže být smlouva stažena odstoupením od smlouvy, protože představuje dodání zboží nebo služeb, jejichž cena záleží na kolísáních finančního trhu nezávisle na Portálu, pokud byly splněny všechny parametry příkazu uvedené příjemcem služby.
 2. Portál může odstoupit od smlouvy kdykoliv, dokud nebude předmět objednávky dodán Příjemci služby za situace osudových událostí „vyšší moci“, tedy veškerých událostí a okolností, na které Portál neměl vliv, včetně vztahů a rozhodnutí obchodních partnerů Portálu.
 3. V případě odstoupení v souladu s Podmínkami Portál vrátí prostředky obdržené od Příjemce služby v průběhu čtrnácti (14) pracovních dnů od odstoupení tak, jak je Servis obdržel od Příjemce služby nebo jinak, pokud Příjemce služby souhlasí.

§ 9. Reklamace

 1. Příjemce služby může vznést reklamaci na jednání zdrojů Portálu, nebo na Služby odesláním mailu na adresu contact@crypo-cantor.com nebo korespondenčně, na adresu Portálu, tedy UNIVERSIA TRUE s.r.o. V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
 2. Na reklamace se odpovídá ve lhůtě 30 dnů.
 3. Veškeré spory, stížnosti budou posuzovány individuálně, v nejlepším zájmu obou stran.

§ 10. Závěrečná ustanovení

 1. V záležitostech neupravených Podmínkami se uplatňují předpisy všeobecně závazné české legislativy.
 2. Za sporné záležitosti, k nimž došlo v důsledku jednání třetích osob, na sebe Portál nebere žádnou zodpovědnost.
 3. Portál mohou používat jen lidé, kteří přijímají jeho Podmínky.