Regulamin Serwisu

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument zwany dalej „Regulaminem” określa zasady:
  • korzystania z zasobów witryny internetowej
  • świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.crypto-atm.co zwaną dalej „Serwisem”
 2. Serwis jest własnością UNIVERSIA TRUE s.r.o. V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
 3. Serwis świadczy usługi wymiany pieniądza fiducjarnego (dalej „Fiat”) na walutę wirtualną (dalej „krypto-walutą” na rzecz Użytkowników poprzez Serwis (dalej „Usługa”)
 4. Wszelkie prawa i obowiązki nie wynikające wprost z Regulaminu reguluje (zgodnie z przepisami sekcji 1751 (1) ustawy nr 89/2012 Coll., kodeks cywilny Republiki Czeskiej (zwanym dalej „kodeksem cywilnym”)
 5. Użytkownik Serwisu zwany jest dalej „Usługobiorcą”, korzystającym z Usługi.
 6. Jeśli Usługobiorca nie akceptuje Warunków lub jakichkolwiek zmian do nich, musi natychmiast zaprzestać korzystania ze Strony Serwisu.
 7. Serwis nie gwarantuje, że Usługa będzie dostępna bez przerwy; że nie wystąpią opóźnienia, awarie, błędy, pominięcia lub utrata przekazywanych informacji; lub że każde zamówienie zostanie zrealizowane, zaakceptowane, zarejestrowane lub pozostanie otwarte.
 8. Wszystkie postanowienia Regulaminu stanowią integralną część umowy zawartą na odległość.
 9. Usługobiorca akceptuje i zgadza się, że:
  • Wszelkie komunikaty, umowy, zawiadomienia lub wszelkie inne dokumenty (łącznie „Komunikacja”) związane z korzystaniem z Usługi Serwisu zostaną przekazane drogą elektroniczną poprzez wysłanie ich na adres e-mail przekazany podczas rejestracji lub numeru telefonu lub za pośrednictwem dowolnej innej formy komunikacji elektronicznej. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie całej Komunikacji drogą elektroniczną;
  • Przez cały czas będzie mieć do dyspozycji niezbędny sprzęt i oprogramowanie do odbierania, uzyskiwania dostępu i przechowywania Komunikacji przesyłanej do Usługobiorcy drogą elektroniczną, w tym urządzenia z połączeniem internetowym oraz prawidłowego i dostępnego adresu e-mail i telefon do komunikacji z Serwisem;
  • Ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Serwisowi prawidłowego i dostępnego adresu e-mail, numer telefonu, na który może być wysyłana Komunikacja, oraz za zapewnienie, że adres e-mail, numer telefonu i wszelkie inne dane kontaktowe są aktualne. Każda komunikacja wysłana na adres e-mail lub numer telefonu, który Usługobiorca podał, zostanie uznana za otrzymaną przez Usługobiorcę;
  • Ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Serwisowi prawidłowego numeru własnego portfela Krypo-walut oraz własnego numeru rachunku bankowego dla Fiat. Oświadcza, iż udostępnione dane za pomocą formularza w Serwisie lub w trakcie zlecania realizacji transakcji Serwisowi są wolne od wad i błędów oraz Usługobiorca jest jedynym prawnym ich właścicielem, jak również Usługobiorca oświadcza, że osoby trzecie nie mają do nich dostępu.
  • Usługobiorca może w dowolnym momencie wycofać zgodę na otrzymywanie Komunikacji drogą elektroniczną, kontaktując się z contact@crypto-atm.co. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niepodanie lub wycofanie zgody na otrzymywanie Komunikacji drogą elektroniczną będzie równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia Usługi dla Usługobiorcy.

§ 2. Kwalifikacja Usługobiorcy

 1. Świadczenie Usługi przez Serwis następuje na rzecz:
  • Osoby fizycznej, która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, w pełni zapoznała się i akceptuje treść Regulaminu.
  • Usługobiorca nie będzie rejestrować się lub dokonywać transakcji poprzez witrynę Serwisu pod dowolnymi danymi osobowymi, za wyjątkiem swoich własnych danych osobowych; lub używać Serwisu do przeprowadzania transakcji w imieniu strony trzeciej;
  • Usługobiorca będzie postępować zgodnie z procesem składania zamówienia na witrynie Serwisu.
  • Usługobiorca zapewni bezpieczeństwo transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem Serwisu, upewniając się, że wprowadzone dane są poprawne oraz posiada wystarczająca ilość środków finansowych przed każdą transakcją;
  • Usługobiorca nie będzie używać Serwisu w związku z jakąkolwiek nielegalną działalnością, wszelką działalnością zabronioną, z naruszeniem jakichkolwiek praw, ustaw, rozporządzeń lub przepisów, z naruszeniem wymagań kontroli eksportu i sankcji.
  • Usługobiorca nie jest obywatelem ani rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki.
  • Usługobiorca akceptuje i zgadza się, że Serwis może, bez dalszego powiadomienia i według własnego uznania, zamknąć, zawiesić lub ograniczyć dostęp do Serwisu Usługobiorcy, który korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z literą lub duchem niniejszych Warunków.

§ 3. Weryfikacja tożsamości Usługobiorcy

 1. Serwis wdraża i utrzymuje najwyższe standardy procesów i kontroli zgodnie z Ustawą nr 253/2008 w sprawie niektórych środków przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (zwanej dalej „Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy”) i dekretem nr 281/2008 Coll. w sprawie niektórych wewnętrznych wymagań systemowych zasady, procedury i środki kontroli przeciw praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmowi. Serwis przestrzega lokalnych i międzynarodowych standardów zgodności w odniesieniu do należytej staranności wobec klienta, które wskazane są w przepisach prawa.
 2. Aby zapewnić zgodność z tymi standardami międzynarodowymi i przepisami prawa, Usługobiorcy są zobowiązani do podania danych osobowych i dostarczenia dokumentów oraz poddania się procesowi weryfikacji tożsamości.
 3. Weryfikacja tożsamości Usługobiorcy zgodnie z założeniami AML/CFT odbywa się w kilku etapach:
  • Wypełnienie formularza i załączenie wskazanych dokumentów przez Usługobiorcę
  • Realizację zamówienia przy wykorzystaniu usług firm: KONTOMATIK UAB z siedzibą w Wilnie, przy ul. Upes 23, LT-08128 Wilno, Litwa, o kodzie osoby prawnej 304852516, kod VAT: LT100011837810 oraz KONTOMATIK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338706, której dokumentacja rejestrowa jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5213542911, REGON: 142043500, współpracujących z Serwisem, a zwanych dalej łącznie „Kontomatik” . W ramach usługi zweryfikowane zostanie: KYC Usługobiorcy, analiza beneficjenta rzeczywistego, weryfikacja wprowadzonych danych w formularzu Serwisu;
   • Usługobiorca, który wybierze inną formę niż wskazana w §3 pkt.3.b, będzie proszony o przekazanie do serwisu dodatkowych dokumentów potwierdzających KYC oraz wymaganych w ramach AML/CFT. Wybór innej formy wiąże się z wydłużeniem czasu weryfikacji oraz ewentualnymi dodatkowymi kosztami dla Usługobiorcy.
  • Analiza przesłanych wymaganych dokumentów w przypadkach określonych w Ustawie nr 253/2008 w sprawie niektórych środków przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (zwanej dalej „Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy”) i dekretem nr 281/2008 Coll. w sprawie niektórych wewnętrznych wymagań systemowych zasady, procedury i środki kontroli przeciw praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmowi;
  • Wypełnienie i przesłanie do Serwisu dodatkowych dokumentów wymaganych w ramach AML/CFT;
  • Dla zapewnienia bezpieczeństwa transakcji, a także potwierdzenia przesłanych wypełnionych dokumentów oraz zawartych w nich danych osobowych Serwis może wymagać przesłania dodatkowo selfie-portretu Usługobiorcy wraz z jednym wskazanym przez Serwis dokumentem w tle selfie-portretu. Selfie-portret powinien być wykonany w kolorze, a twarz i dokument na selfie-portrecie powinny być w pełni widoczne i pozwalające na identyfikację Usługobiorcy.
 4. Usługobiorca akceptuje i zgadza się, że będzie podlegać takim procedurom przez cały czas.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do:
  • ograniczenia lub zawieszenia Usługi, gdy, według naszego wyłącznego uznania, uznamy za konieczne przeprowadzenie dalszej weryfikacji tożsamości;
  • ograniczenia lub zawieszenia Usługi, jeśli Usługobiorca poda lub będzie podejrzenie, że dostarczył fałszywe informacje lub odmówił podania informacji wymaganych przez Serwis do weryfikacji tożsamości Usługobiorcy;
  • występowania opóźnienia lub czasowego braku w dostępie do Usługi lub realizacji transakcji, podczas weryfikacji tożsamości;
  • przechowywania niektórych informacji i dokumentacji uzyskanych w ramach procedur weryfikacji tożsamości i procedur AML/CFT. Informacje są również przechowywane pomimo odmowy realizacji Usługi i obowiązują nawet po zakończeniu transakcji. Serwis zastrzega sobie prawo do przechowywania wszelkich informacji i dokumentacji pozyskanych podczas procesu weryfikacji tożsamości Usługobiorcy przez wymagany prawem okres, a Usługobiorca akceptuje i zgadza się, że informacje i dokumentacja, którą przekazał do Serwisu, może być przez Serwis przechowywane, w tym po zakończeniu Usługi.

§ 4. Ryzyko

 1. Przed skorzystaniem z Serwisu Usługobiorca musi upewnić się, że rozumie ryzyko związane z kupowaniem, sprzedażą lub handlem Krypto-walutami. Rynki krypto-walut mogą być niestabilne, a ceny mogą ulegać znacznym wahaniom, co może skutkować nagłymi i znacznymi wzrostami lub spadkami wartości aktywów. Mogą istnieć dodatkowe zagrożenia, które nie zostały określone w niniejszych warunkach lub w ostrzeżeniach o ryzyku, a które Usługobiorca powinien przeanalizować przed rozpoczęciem korzystania z witryny Serwisu.
 2. Usługobiorca powinien dokładnie ocenić, czy sytuacja finansowa i tolerancja na ryzyko są odpowiednie do kupowania, sprzedawania lub handlu Krypto-walutą. Usługobiorca akceptuje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie decyzje o zakupie, sprzedaży, handlu lub w inny sposób utrzymywania Krypto-waluty lub postępowania z nią.

§ 5. Prawa i obowiązki serwisu wobec użytkowników i innych podmiotów

 1. Serwis zapewnia Użytkownikom ochronę prywatności realizując tym samym wymóg ustawy nr 101/2000 Coll., o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).
 2. Zasady przetwarzania i danych Użytkowników reguluje osobny dokument „Polityka prywatności” dostępny w Serwisie.
 3. Serwis przetwarza dane Użytkowników do celów realizacji wymagań, które stawiają przepisy Europejskiego prawa odnośnie AML/CFT, czyli przeciwdziałaniu praniu pieniędzy czy zapobieganiu finansowania terroryzmu
 4. Zgodnie z powyższym Serwis:
  • prowadzi rejestr transakcji o wartości powyżej 15.000,00 EUR lub równowartość tej kwoty liczonej według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Czeski w dniu transakcji dokonywanych za pośrednictwem Serwisu, a także transakcji, które są ze sobą powiązane i których suma w okresie roku obrotowego przekracza 15.000,00 EUR lub równowartość tej kwoty liczoną według kursu średniego ogłoszonego przez CNB w dniu dokonania każdej z transakcji;
  • Prowadzi rejestr transakcji, w których wymagana była dodatkowa weryfikacja tożsamości Usługobiorcy;
  • Prowadzi rejestr danych i dokumentów z procesu weryfikacji tożsamości;
  • Prowadzi rejestr transakcji z odmową wykonania usługi w wyniku weryfikacji tożsamości.
 5. W żadnym wypadku Serwis, jego podmioty operacyjne lub inne podmioty stowarzyszone (w tym ich odpowiedni dyrektorzy, członkowie, pracownicy lub agenci) nie będą ponosić wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wynikowe, wzorcowe lub karne szkody, lub jakiekolwiek inne szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi utratę zysków, utratę dochodów, utratę działalności, utratę możliwości, utratę danych, czy to w umowie, delikcie czy w inny sposób, wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem przez użytkownika, niemożnością korzystania lub niedostępność Serwisu, w tym między innymi szkody.
 6. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, Usługobiorca zgadza się zwolnić Serwis, jego podmioty operacyjne lub wszelkie inne podmioty stowarzyszone (w tym ich odpowiednich dyrektorów, członków, pracowników lub przedstawicieli) z wszelkimi działaniami, odpowiedzialnością, kosztami, roszczeniami, stratami, szkodami, postępowaniami lub kosztami poniesionymi bezpośrednio lub pośrednio w związku z korzystaniem z Serwisu lub ze zrealizowanymi transakcjami przez Usługobiorcę lub naruszeniem niniejszych Warunków przez Usługobiorcę.

§ 6. Zasady korzystania z zasobów Serwisu

 1. Usługa świadczona przez Serwis jest płatna, wszelkie opłaty z tytułu świadczenia usługi reguluje Tabela Opłat i Prowizji:
 2. Tabela opłat i prowizji „A”

  OPIS TRANSAKCJI

  OPŁATA ZA REALIZACJĘ TRANSAKCJI

  weryfikacja tożsamości Kontomatik

  zlecenie zakupu krypto waluty

  0,2% * (kurs wyświetlany w trakcie realizacji transakcji na platformie Serwisu + dopuszczony przez Usługobiorcę % zmiany kursu waluty)

  zlecenie sprzedaży krypto waluty

  0,2% * (kurs waluty w trakcie realizacji transakcji na platformie Serwisu + dopuszczony przez Usługobiorcę % zmiany kursu waluty)

  analiza dodatkowych dokumentów w przypadku niezgodności podanych danych

  0,3% * opłata za zlecenie zakupu/sprzedaży

  wartość transakcji poniżej 100 euro

  opłata dodatkowa 10 euro

  Brak właściwego numeru transakcji w tytule przelewu

  opłata dodatkowa 10 euro

  Tabela opłat i prowizji „B”

  OPIS TRANSAKCJI

  OPŁATA ZA REALIZACJĘ TRANSAKCJI

  weryfikacja tożsamości bez Kontomatik

  zlecenie zakupu krypto waluty

  1% * (kurs wyświetlany w trakcie realizacji transakcji na platformie Serwisu + dopuszczony przez Usługobiorcę % zmiany kursu waluty)

  zlecenie sprzedaży krypto waluty

  1% * (kurs waluty w trakcie realizacji transakcji na platformie Serwisu + dopuszczony przez Usługobiorcę % zmiany kursu waluty)

  analiza dodatkowych dokumentów w przypadku niezgodności podanych danych

  3% * opłata za zlecenie zakupu/sprzedaży

  wartość transakcji poniżej 100 euro

  opłata dodatkowa 10 euro

  Brak właściwego numeru transakcji w tytule przelewu

  opłata dodatkowa 10 euro

 3. Serwis pomimo należytej staranności nie odpowiada za poprawność wyświetlania bieżących kursów Krypto-walut, nie gwarantuje wykonania transakcji po zaprezentowanym kursie. Podany kurs prezentowany jest jedynie w formie informacyjnej.
 4. Usługobiorca wyraża zgodę na pobranie przez Serwis opłat bankowych, opłat instytucji płatniczych, opłat operatora płatności online, związanych z realizacją zleconej przez Usługobiorcę transakcji. Opłaty będę pobrane z dokonanej przez Usługobiorcę wpłaty na realizację zlecenia.
  • prawidłowo naliczone i pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi.
  • opłaty są naliczane według taryf prowizji i opłat instytucji związanych z realizacją zleconej przez Usługobiorcę transakcji
 5. Serwis nie gwarantuje osiągniecia zysku z tytułu posiadania Krypto-waluty. Inwestycje tego typu mają charakter podwyższonego ryzyka i decyzja o nabyciu powinna uwzględniać indywidualne podejście do ryzyka
 6. Użytkownik Serwisu zgadza się na działanie raportujące aktywność użytkownika w Serwisie zbierając jego dane m.in. o adresie IP, czasie przebywania na stronie.
 7. Serwis realizuje Politykę Prywatności Użytkowników (więcej w dokumencie dostępnym na stronie Serwisu „Polityka Prywatności”).
 8. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Serwisu jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail contact@crypto-atm.co
 9. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do poprawienia, wysłania żądania usunięcia jego danych z Bazy Administratora Serwisu

§ 7. Warunki i zasady świadczenia usługi

 1. Użytkownik Serwisu chcąc skorzystać z Usługi, składa zlecenie w Serwisie przeprowadzenia transakcji, wskazując ilość środków wyrażonych w walucie Fiat, jaką chce przeznaczyć na zakup Krypto-waluty lub ilość jednostek Krypto-waluty, którą Użytkownik zamierza sprzedać.
  • z uwagi na znaczną zmienność wartości Krypto-waluty, ostateczna weryfikacja zlecenia następuje:
   • z chwilą przekazania do Serwisu odpowiedniej liczby jednostek Krypto-waluty, które mają zostać sprzedane przez Użytkownika lub
   • z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym Serwisu albo przekazania na rachunek pośrednika płatności środków przeznaczonych na kupno Krypto-waluty przez Użytkownika.
   • wskazana na stronie głównej Serwisu wartość jednostek poszczególnych Krypto-walut stanowi aktualną na daną chwilę ich wartość dostępną na rynku, jednak w momencie przekazania środków przez Użytkownika Serwisu może ona ulec zmianie.
  • środki Fiat przeznaczone na kupno Krypto-waluty Użytkownik przekazuje do Serwisu:
   • korzystając z usług pośrednika płatności serwisu DotPay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-552), przy ul. Wielickiej 28B, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000 zł) zwany dalej („Operator Płatności DotPay”) - Jednorazowo przyjęta kwota może wynosić maksymalnie 4.000 PLN;
   • bezpośrednio na jeden z rachunków bankowych Serwisu;
  • środki w postaci Krypto-waluty przeznaczone do wymiany na Fiat Użytkownik przekazuje do Serwisu:
   • bezpośrednio na jeden z portfeli Kryto-walut wskazany przez Serwis
  • środki pochodzące ze sprzedaży Krypto-Walut Serwis udostępnia Użytkownikowi:
   • bezpośrednio na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, przy czym wypłaty wykonywane są wyłącznie raz w tygodniu, tj. w każdy ostatni dzień roboczy tygodnia;
   • rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika i należący do niego podlega przed udostepnieniem środków weryfikacji KYC poprzez Kontomatik
   • Użytkownik, który wybierze inną formę niż wskazana w §3 pkt.3.b oraz §7 pkt.1di, będzie proszony o przekazanie do serwisu dodatkowych dokumentów potwierdzających KYC związane ze wskazanym rachunkiem bankowym oraz wymaganych w ramach AML/CFT. Wybór innej formy wiąże się z wydłużeniem czasu weryfikacji oraz ewentualnymi dodatkowymi kosztami dla Usługobiorcy.
   • Istnieje możliwość indywidualnej formy udostepnienia środków pochodzących ze sprzedaży Krypto-walut w biurze Serwisu, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków transakcji oraz przejściu weryfikacji dwupoziomowej (wideo-weryfikacja). Celem uzgodnienia warunków indywidualnej formy, należy skontaktować się z bezpośrednio z Serwisem. Indywidualna forma wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Usługobiorcy.
  • Krypto-waluty zakupione w imieniu i na rzecz Użytkownika przekazywane są niezwłocznie na unikalny adres Portfela Użytkownika, wskazany podczas procesu wypełniania formularza zlecenia w Serwisie, skąd Użytkownik może nimi dysponować w dowolny sposób.
  • Po przekazaniu środków Użytkownik nie może odstąpić od Transakcji. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli Serwis wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. Użytkownik Serwisu chcąc skorzystać z Usługi, powinien wypełnić formularz z danymi osobowymi w postaci: Imienia i nazwiska, numer (adresu) portfela krypto-walut, adresu mailowego, numeru telefonu, numeru rachunku bankowego;
  • zaakceptować treść Regulaminu oraz Politykę Prywatności;
  • potwierdzić dane oraz chęć skorzystania z Usługi;
  • dokonać odpowiedzi na wskazane w formularzu pytania;
  • zaakceptować zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora Serwisu
 3. Dokonać przekazania środków, na realizację zlecenia w postaci:
  • przelewu bankowego przy użyciu usługi Kontomatik, na wskazany w mailu nr. bankowy, zgodnie z tytułem przelewu podanym w mailu;
  • dokonać wpłaty za zlecenie w postaci przelewu bankowego na wskazany w mailu nr. bankowy, zgodnie z tytułem przelewu podanym w mailu, mając na uwadze wyższe koszty wskazane w §6 pkt. 1;
  • dokonać płatności online poprzez zewnętrzny serwis przetwarzający płatności użytkowników - DotPay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-552), przy ul. Wielickiej 28B, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000 zł) zwany dalej („Operator Płatności DotPay”);
  • przesłać zleconą do sprzedaży, własną Krypto-walutę na wskazany przez Serwis portfel Krypto-waluty.
 4. Użytkownik może wprowadzić przy formularzu dodatkowy parametr w formie warunku realizacji transakcji:
  • poprzez określenie procentowej różnicy ceny transakcyjnej z ceną kwotowaną na stronie Serwisu;
  • tytuł przelewu do płatności generowany jest automatycznie na potrzeby realizacji transakcji i raportowania jej do celów przewidzianych przez AML/CFT i zgodnie z Ustawą nr 253/2008 w sprawie niektórych środków przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy”) i dekretem nr 281/2008 Coll. w sprawie niektórych wewnętrznych wymagań systemowych zasady, procedury i środki kontroli przeciw praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmowi;
  • serwis w zależności od wielkości transakcji i formy transakcji może pobierać dodatkowe prowizje z tytułu realizacji transakcji nabycia lub sprzedaży Krypto-waluty. Szczegóły opłat reguluje tabela opłat i prowizji wskazana w §6 pkt.1.
  • realizacja przelewu lub przesłania środków przez Użytkownika i potwierdzenie wpływu środków przez Serwis oznacza zawarcie umowy z Serwisem na Usługę „wymiany Krypto-waluty”. Wpłata lub przesłanie Krypto-waluty muszą być́ dokonywane z konta bankowego będącego własnością̨ danego Użytkownika lub portfela Krypto-waluty Usługobiorcy.
  • ostateczny kurs transakcji jest uzależniony od daty i godziny wpływy środków na konto Serwisu lub portfel Serwisu.
  • w przypadku, gdy zlecenie nabycia/sprzedaży Krypto-waluty odbyło się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 czasu lokalnego. Serwis realizuje transakcje w ciągu kilku godzin od zaksięgowania środków na koncie lub portfelu Serwisu. W pozostałych dniach i godzinach Serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia realizacji transakcji do 24 godzin licząc od momentu zaksięgowania środków Usługobiorcy. W przypadku weryfikacji tożsamości Usługobiorcy proces realizacji może ulec wydłużeniu w zależności od zakresu weryfikacji.
  • serwis zastrzega sobie prawo do anulowania zlecenia Użytkownika, jeżeli ten nie zrobił wymaganego przelewu/przesłania środków w przeciągu 48 godzin od wysłania zlecenia do Serwisu w postaci wypełnienia formularza i potwierdzenia poprawności zawartych w nim danych.
  • w przypadku niezgodności danych Serwis zastrzega sobie możliwość zaprzestania realizacji zlecenia Użytkownika do momentu poprawienia danych.
  • potwierdzenie transakcji wymiany Krypto-waluty odbywa się drogą mailową, w której Usługobiorca informowany jest o parametrach transakcji tj. liczbie zakupionych Krypto-walut lub wartości sprzedaży Krypto-waluty.
  • realizacja Umowy z Usługobiorcą obejmuje dostarczanie niezwłocznie zakupionych Krypto-walut, w ilości podanej w parametrach transakcji na portfel Krypto-walut, wskazany podczas rejestracji bądź utworzony przez Serwis do celów realizacji transakcji lub dokonania przelewu środków zgodnie z parametrami transakcji z tytułu zlecenia sprzedaży Krypto-waluty na wskazany numer konta bankowego Usługobiorcy.
  • Serwis na każdy etapie realizacji Usługi zastrzega sobie prawo do weryfikacji wiarygodności podanych przez Użytkownika danych poprzez: żądanie wysłania na adres Serwisu skanu, zdjęcia dowodu tożsamości w formacie (*.jpg, *.png); żądanie okazania potwierdzenia adresu zamieszkania w postaci skanu rachunku za prąd, gaz (nie starsze niż 3 miesiące), rachunku bankowego; selfie-portretu ze wskazanym dokumentem przez Serwis.
 5. W przypadku, gdy pojedyncze zlecenie transakcji Użytkownika lub suma zleceń w danym dniu przewyższa wartość 4 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdym razem Serwis występuje z żądaniem o dodatkowe potwierdzenia danych użytkownika.
 6. Jeśli nie doszło do realizacji transakcji wskutek działania celowego bądź zaniechania Usługobiorcy np. wskutek braku prawidłowego opisania transakcji, podania niepełnych lub nieprawdziwych danych Usługobiorcę, Serwis niezwłocznie zwraca przelew w terminie 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności z uwzględnieniem § 6 pkt. 3.
 7. W przypadku braku możliwości realizacji usługi z powodów niezależnych od Serwisu, Serwis zwraca Usługobiorcy kwotę̨ przelewu do 14 dni roboczych.

§ 8. Odstąpienie od Umowy

 1. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami sekcji 1837 Kodeksu cywilnego umowa nie może zostać wycofana poprzez odstąpienie od umowy, ponieważ stanowi dostawę towarów lub usług, których cena zależy od wahań rynku finansowego niezależnie Serwisu. jeżeli zostały spełnione wszystkie parametry zlecenia podane przez Usługobiorcę.
 2. Serwis może odstąpić od umowy w dowolnym momencie, dopóki przedmiot zamówienia nie zostanie dostarczony do Usługobiorcy w sytuacji zdarzeń losowych „Siły wyższej”, czyli wszystkich zdarzeń i okoliczności, na które Serwis nie miał wpływu w tym również relacji i decyzji partnerów biznesowych serwisu.
 3. W przypadku odstąpienia zgodnie z Regulaminem, Serwis zwróci środki otrzymane od Usługobiorcy w ciągu czternastu (14) dni roboczych od odstąpienia, w taki sam sposób, jak Serwis otrzymał je od Usługobiorcy lub w inny sposób, a Usługobiorca się zgadza.

§ 9. Reklamacje

 1. Usługobiorca może wnieść reklamacje na działanie zasobów Serwisu, bądź Usługi poprzez wysłanie maila na adres contact@crypo-cantor.com bądź listownie na adres Serwisu tj. UNIVERSIA TRUE s.r.o. V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
 2. Odpowiedzi na reklamacje są realizowane w terminie 30 dni.
 3. Wszelkie spory, zażalenia będą rozpatrywane indywidualnie w dobrze pojętym interesie obu stron.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy czeskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Za kwestie sporne, które powstały w wyniku działania osób trzecich, Serwis nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności.
 3. Korzystać z Serwisu mogą tylko osoby, które akceptują jego regulamin.